medijska pismenost
banner

Sa hiljadama đaka o "netikeciji"

17. 01. 2014 / B92Centar za bezbedni internet Srbija je u saradnji sa partnerima, krajem septembra započeo ciklus edukativnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Sa hiljadama đaka o

Centar za bezbedni internet Srbija je u saradnji sa partnerima, krajem septembra započeo ciklus edukativnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Primarni cilj ovih aktivnosti jeste pružanje relevantnih informacija o različitim aspektima bezbedne upotrebe interneta i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), potencijalnim opasnostima i rizicima za korisnike, kao i o prednostima i različitim mogućnostima primene IKT-a u procesu nastave i učenja.

Ove aktivnosti sprovedene su koordinisanom saradnjom sa četiri nevladine organizacije sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji dece i odraslih na temu zloupotrebe interneta i IKT (Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih – „Target” iz Novog Sada, C31 - Centar za razvoj kulture dečjih prava iz Beograda, Društvo za razvoj dece i mladih – „Otvoreni klub” iz Niša i Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara). U okviru ovog ciklusa, u školama je za učenike organizovano 143 predavanja, 55 radionica, obuka za vršnjačke edukatore i dve fokus grupe koju su sačinjavli osnovci i srednjoškolci, kao i 47 radionica i predavanja za roditelje. 

Predavanja i radionice, posebno prilagođene različitim starosnim grupama korisnika, održane su u 22 grada, 43 osnovne škole i 31 srednjoj školi za ukupno 9.419 učenika, 2.422 roditelja i staratelja i 378 nastavnika, školskih psihologa i predstavnika lokalnih školskih uprava. Tokom predavanja i radionica obučeni predavači i moderatori objašnjavali su šta su materijali koji sadrže predstave iskorišćavanja i zloupotrebe dece u seksualne svrhe, kakve su potencijalne posledice maltretiranja u virtuelnom i stvarnom svetu („cyberbullying“) i govora mržnje, kao i različite načine na koje pedofili i predatori uspostavljaju kontakte sa potencijalnim žrtvama. 

Naglasak ovih aktivnosti takođe je bio i na smernicama za tzv. „netikeciju“ (pravila ponašanja u onlajn komunikaciji), ljudskim pravima, zaštiti podatka o ličnosti, neophodnim tehničkim podešavanjima u cilju zaštite privatnosti korisnika i bezbednom korišćenju društvenih mreža. Učenici i nastavnici su pozitivnim primerima i najsavremenim mogućnostima podsticani da na bezbedan način koriste raspoložive onlajn sadržaje i resurse, kao i IKT u učionicama. 

Realizaciju edukativnih aktivnosti u školama u 2013. godini finansijski su podržali Telenor fondacija i Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju CONNECT. Početak narednog ciklusa edukativnih aktivnosti u školama planiran je za april 2014. godine.