medijska pismenost
banner

Opšta pravila nagradnog Konkursa: “Ne daj da te spinuju”

/ Medijska koalicija1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Nagradnog takmičenja je Medijska koalicija, koju čine medijska i novinarska udruženja ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres (u daljem tekstu Organizator).

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: Ne daj da te spinuju (u daljem tekstu: Konkurs), u okviru kampanje za medijsku pismenost.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. VREME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period konkursa je od 15.juna 2014. godine do 15.jula 2014. godine, uključujući oba datuma.

5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati srednjoškolci i studenti od 16 do 27 godina sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji poseduju aktiviran Facebook nalog  (u daljem tekstu: Učesnici).
Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju konkursu, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.
Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem video sadržaja na Youtube, a zatim postavljanjem adrese video klipa na aplikaciju na Facebook stranici www.facebook.com/MedijskiPismeno.

Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo konkursni video sadržaji prikazuju na  sajti www.medijskapismenost.net i na Facebook, Twitter i Youtube nalogu kampanje za medijsku pismenost.
Učešćem u ovom Konkursu Učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog dokumenta. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih Zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.
Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Facebook korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrada.

Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj. konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji je do broja „glasova“  pokušao da dođe pokušajem prevare tokom igranja, kao i onog Učesnika, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime za svoj korisnički profil za Facebook nalog. Učesnik koji je na „ne fer“ način, korišćenjem lažnih Facebook naloga, raznih tehničkih sredstava: virusa, java script-i, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija,  pokušao ili osvojio poene i na taj način pokušao da stekne prednost u odnosu na druge takmičare, što ustanovljava Organizator (po svom apsolutnom diskrecionom pravu), biće diskvalifikovan iz učešća i njegov profil će biti poništen (postati nevažeći), i takmičar neće imati mogućnost da ponovo učestvuje u Konkursu.

Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj. konkursa isključi bilo kog učesnika se koristi lažnim profilima kako bi glasao za vlastiti video sadržaj. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe veštačkog povećavanja broja bodova određene fotografije. Razlozi uključuju ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na upit u roku od 72h, prijavljeni video sadržaji su uvredljive ili vulgarnog sadržaja, na njima se nalaze javne ličnosti ili sve osobe na njima nisu dale svoj pristanak za prijavu na takmičenje, video koji na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa verska i politička uverenja ili nacionalnu pripadnost.

6. DETALJAN MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Postavljanjem video sadržaja na www.facebook.com/MedijskiPismeno putem aplikacije smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.

  • Nagradu za učesnika u konkursu osvojiće jedan takmičar čiji prijavljeni video sadržaji ima najviše “lajkova” na kraju takmičenja.

  • Video sa najviše glasova na kraju konkursa dobija Tablet računar

  • Glasanje za video materijal vrši se isključivo putem aplikacije klikom na „Like“ („Sviđa mi se“).

  • Možete lajkovati svoj video i pozvati prijatelje da lajkuju isključivo putem aplikacije “Ne daj da te spinuju“. Svoje video materijale možete share-ovati i pozvati prijatelje da share-uju, kako bi osvojile što više lajkova.

  • Računaju se samo lajkovi u „Ne daj da te spinuju“ aplikaciji.

  • Video materijali i podaci o učesnicima biće korišćeni samo u svrhu ovog konkursa.

  • Učesnici video konkursa su saglasni da se njihove snimci koriste nakon završenog konkursa, u marketinške svrhe.

  • Nagradu nije moguće ustupiti ili ovlastiti drugo lice za njeno preuzimanje.

  • Ukoliko se uoče nepravilnosti kod glasanja, Organizator zadržava pravo da učesnika bez prethodne opomene diskvalifikuje iz daljeg takmičenja.

  • Mogućnost da učestvuje u video-konkursu imaju samo oni učesnici koji se slože sa svim pravilima video-konkursa.

- Konkurs počinje 15. juna 2014.godine godine u i traje do 15. jula 2014. Godine..


Pobednik će biti proglašen najkasnije pet dana nakon završetka konkursa. O tačnom mestu i tačnom vremenu dodele nagrade učesnici će biti blagovremeno obavešteni.

Pobednik konkursa biće obavešteni pismenim obaveštenjem, putem e-maila i telefonom o dobitku nagrade, a njegovo ime biće objavljena na stranicama:

https://www.facebook.com/MedijskiPismeno,

https://www.twitter.com/MedijskiPismeno,

www.medijskapismenost.net

u roku od najviše 5 dana od završetka konkursa. Ukoliko se pobednik konkursa ne jave u roku od 72 sata od slanja pisanog obaveštenja o osvojenoj nagradi, pobednik gubi pravo na nagradu, te se ista dodeljuje drugoplasiranim i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od slanja poruke.

7. VRSTE NAGRADA

Tokom konkursa Organizator će dodeljivati sledeće nagrade:
1. mesto Prestigio tablet MultiPad PMP3084B

8. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA


Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci i lični dokumenat kojim se nedvosmisleno utvrđuje identitet osobe .

Organizator nije odgovoran za sprovođenje garantnog roka bilo koje od nagrada, odnosno eventualne defekte, i sve eventualne reklamacije moraju biti sprovedene kroz zvanične distributerske kanale za taj proizvod.

Osvojenu nagradu nije moguće zameniti za drugu, ili za gotov novac.
Način dodeljivanja, tj. preuzimanja nagrada biće dogovoren direktno sa dobitnicima.

9. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila. Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, a o tome će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora nagradnog konkursa da se moj Facebook nalog i podaci u njemu:
*Slika, materijal
*Link ka Facebook profilu 
koriste u svrhu realizacije  nagradnog konkursa  „Ne daj da te spinuju“, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije“.

10. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:
1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.
2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;
3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;
4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;
5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove..

11.  ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.
Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu medijskipismeno@gmail.com
Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

12. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu medijskapismenost.net i na Facebook stranici.

13. OSTALO

Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja, odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava.
Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku takmičenja bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja. U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.
Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.

Ovu promociju ni na koji način ne sponzorišu, odobravaju niti sprovodi društvena mreža Facebook, niti je sa njima povezana.

14. MALOLETNA LICA

Za maloletna lica saglasnost mora dati roditelj ili lice koje je u skladu sa zakonom ovlašćeno da se o njoj stara.

Prema zakonu maloletnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim propisima, tj. ukoliko su staraoci maloletnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili saglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloletnika i preuzimaju.